estate agent immobilier
estate agent immobilier

Joëlle Schwachtgen – notaire à Diekirch

notaire région CENTRE


SCHWACHTGEN Joëlle

4 rue Alexis Heck

L-9242 DIEKIRCH

B.P. 175 L-9202 DIEKIRCH

Tél. : 80 35 16 – 1

Fax :  80 81 47

E-mail : notaire.schwachtgen@njs.lu


source : Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg