immobilier – real estate
immobilier – real estate

Martine Schaeffer notaire à Luxembourg-Limpertsberg

Notaire

région CENTRE


SCHAEFFER Martine

74 avenue Victor Hugo

L-1750 LUXEMBOURG – LIMPERTSBERG

B.P. 251

L-2012 LUXEMBOURG

Tél.: 22 44 75

Fax: 46 02 61

E-mail: secretariat@notaireschaeffer.lu


source : Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg